Studentët aktualë

Kolegji Europian i Kosovës ka një numër të caktuar të studenteve aktual në pajtim me strategjinë zhvillimore akademike dhe me parimet evropiane akademike me fokus kryesore “cilësinë dhe jo sasinë” si dhe “studenti në qendër të vëmendjes”. Studentët aktual janë të përfshirë në programet e studimeve të cilat i ofron Kolegji të ndarë në grupe të vogla studimi dhe me kushte solide për studime dhe hulumtime . Ata kanë në dispozicion të gjitha shërbimet e Kolegjit duke përfshire shërbimet studentore nga zyra e studentëve, zhvillimin e karrirës , bibliotekën, revistën studentore, aktivitetet studentore etj.Kolegji Europian i Kosovës për studentët aktual krijon mundësin drejtë një të ardhe më të suksesshme akademike , shkencore dhe profesionale mbi bazën e dijës , vlerave akademike, kulturore dhe njerëzore.