Studentët ndërkombëtarë

Në kuadër të veprimtarisë akademike Kolegji ka program të vaqant të shkëmbimit (mobilitetit) për studentët ndërkombëtarë të cilët dëshirojnë të studiojnë ndonjë semestër ose lënde të vacant në programin e studimeve që ofron Kolegji Europian i Kosoves.Oferat për studentët ndërkombëtarë është jo vetëm për studime në programet që ofrohen në Kolegj por edhe përfshirja e tyre në eventet e tjera sic janë :Shkolla verore,konferenca,seminare campingje
dhe aktivitetet te tjera me karakter ndërkombëtarë për student nga vende të ndryshme evropiane dhe më gjerë.