Ambientet e Kolegjit

 

Kolegji Europian i Kosovës në Prishtinë ka një infrastrukturë adekuate dhe bashkëkohore me  hapësirë afërsisht 2000 m2, duke përmbushur kështu standardet evropiane të arsimit të lartë për mësidhënie dhe mësimnxënie si dhe siguron pajisje teknike -teknologjike për realizimin e procesit mësimor, praktikave profesionale , hulumtimeve shkencore dhe qasje në burimet bibliotekare në mënyrë elektornike në shumë universitete dhe institute shkencore të shteteve të ndryshme evropiane.

 

Kolegji ka siguruar kushte optimale logjistike për studime – sipas kërkesave dhe nevojës - energji elektrike, ujë , klimatizim dhe ngrohje pandërprerë gjatë 24 orëve.

...