Niveli Master (MA)

PROGRAMET E STUDIMEVE (Master)

Në kuadër të bashkëpunimit ndëruniversitar sipas sistemit të Bolonjës në nivel nacional dhe ndërkombëtar, si dhe, në pajtim me rregullativin ligjor që ka të bëjë me arsimin universitar në Republikën e Kosovës, Kolegji mund të ofrojë programe dhe drejtime, të studimit një- ose dy-vjeçar në nivelin Master (MA) në fusha ekonomike, menaxhuese, juridike dhe në fusha të përafëta studimi, pas akreditimit të programeve nga AKA dhe licensimit nga MASHT.