BURSA DHE PËRKRAHJE FINANCIARE

Kolegji Europian i Kosovës ofron bursa të meritës dhe bursa sociale për shkollim, të cilat mund të jenë:
 

a. Bursa të Meritës:
1. Bursa e plotë e shkollimit - që krijon mundësinë për të mbuluar shpenzimet e shkollimit deri në 100%.
2. Bursa e pjesshme e shkollimit – që krijon mundësinë për të mbuluar shpenzimet e shkollimit deri në 50%.
 

b. Bursa Sociale:
1. Bursa e plotë sociale e shkollimit - që krijon mundësinë për të mbuluar shpenzimet e shkollimit për kategori të veçanta sociale deri në 100%.
2. Bursa e pjesshme sociale e shkollimit – që krijon mundësinë për të mbuluar shpenzimet e shkollimit deri në 50%.

Kliko për të aplikuar për bursë !