NDIKIMI NË KOMUNITET

Kolegji do të vazhdojë veprimtari drejtuese aktive në angazhimin me komunitetin, për të krijuar lidhje të forta në mes ekonomisë dhe shoqërisë më të gjerë, nëpërmjet financimit, rrjedhave alternative të të ardhurave dhe marrëveshjeve vullnetare, në mënyrë që të ofrojë shërbime për ekonominë dhe komunitetin në institucione, stafin dhe nivelin e studentëve; aktive në formësimin e peizazhit të arsimit të lartë. Kolegji do të jetë proaktiv në përgjigjen pas publikimit të Strategjisë Kombëtare për Arsimin e Lartë, nëpërmjet formimit të aleancave të reja lokale dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë. Kjo do të përfshijë një performancë të shkëlqyer kundër ndërprerjeve, joefikasitetit dhe joefektivitetit në fushën e arsimit të lartë, dhe ndikimin e tij në komunitet.