Qendra e Trajnimeve

Qendra për trajnime dhe sherbime professionale është njësi e veçantë e trajnimeve dhe zhvillimit profesional nga fushat e ndryshme shkencore dhe profesionale në kuadër të Kolegjit Europian të Kosovës në Prishtinë.
Njohje dhe Certifikime nderkombetare nga  Qendra  për  trajnime  dhe zhvillim profesional  e Kolegjit ”Europian të Kosovës” në Prishtinë:
Disa nga njohjet dhe certifikimet nderkombetare te  trajnimeve dhe testimeve të pranuara ndërkombëtarisht që Qendra për  trajnime dhe zhvillim profesioanl e Kolegjit Europian të Kosovës në Prishtinë është e licencuar për realizmin e tyre janë:

Trajnime dhe certifikime  nga  gjuha angleze  për nivelet  akademike:
-Person  Test of  English General, Pearson Company, Angli
-Person Test of English Young Learners, Pearson Company, Angli.

Trajnime dhe certifikime  nga  fusha e teknologjisë  informative dhe komunikimit  :
-EIPASS (Pasaporta Digjitale e Informatikës) Itali
Resurset shkencore dhe profesionale të Qendrës  për  trajnime  dhe zhvillim professional :
Qendra për trajnime dhe zhvillim profesional  e Kolegjit   Europian ë Kosovës  në Prishtinë  ka një numër  te konsiderueshem te eksperteve nacionale dhe ndërkombëtare  te fushave  te studimit dhe trajnimeve profesionale .

Ne kuadër te Qendrës  për  trajnime dhe zhvillim profesional   janë :
Ekspertët dhe trajnerët e Qendrës  për trajnime dhe zhvillim profesional  të Kolegjit Europian të Kosovës janë te licencuar  si trajner si në nivel nacional si dhe një numër i konsiderueshëm i tyre edhe  në nivel ndërkombëtar.Resurset  materiale te Qendrës  për  trajnime  dhe testime:
 

Qendra për  trajnime dhe zhvillim professional   e Kolegjit Europian të Kosovës në Prishtinë posedon një infrastrukture adekuate për  zhvillimin e aktiviteteve te saja.
Klientët  e Qendrës  për  trajnime dhe testime  mund të jene:
•Studentet  e te gjitha nivele  akademike  qe kane interes për  aftësim dhe zhvillim profesional ne fushat te cilat i ofron Qendra për trajnime dhe zhvillim profesional e Kolegjit Europian i Kosovës .
• Punëtoret e Institucioneve  qendrore dhe lokale  qe kane interes për  aftësim dhe zhvillim profesional ne fushat te cilat i ofron Qendra për trajnime dhe zhvillim profesional e Kolegjit Europian i Kosovës .
• Punëtoret e Organizatave ekonomike nga sektori  publik dhe privat qe kane interes për aftësim dhe zhvillim profesional ne fushat te cilat i ofron  Qendra për trajnime dhe zhvillim profesional e Kolegjit Europian të Kosovës .
• Punëtoret e Organizatave qeveritare dhe joqeveritare qe kane interes për  aftësim dhe zhvillim profesional ne fushat te cilat i ofron  Qendra për trajnime dhe zhvillim profesional e Kolegjit Europian i Kosovës .
• Pjesëtaret e  tjerë te komunitetit qe kanë interes për aftësim dhe zhvillim profesional  ne fushat te cilat i ofron  Qendra për  trajnime dhe aftesim profesional e Kolegjit Europian i Kosovës.

Partneret e Qendrës  për  trajnime  dhe sherbime professionale :

Qendra për  trajnime dhe zhvillim professional   e Kolegjit Europian i Kosovës ne Prishtine ka krijuar nje partneritet si  ne nivel nacional  dhe ndërkombëtar.
 

Partneret e Qendrës për trajnime dhe sherbime profesionale janë:

- Institucione  Qeveritare ne nivel  qendrore dhe lokal.
- Qendrat për trajnime nga Institucione arsimore dhe profesionale nga Kosova dhe jashte saj.
- Organizatat  ekonomike nga sektori publik.
- Organizatat  ekonomike nga sektor i privat.
- Organizatat jo qeveritare dhe nga shoqëria civile.
- Ekspertet e pavarur të fushave te ndryshme.
 

Menaxhimi i aktiviteteve të Qendrës  për  trajnime  dhe sherbime profesionale:

Qendra për  trajnime dhe zhvillim professional   e Kolegjit Europian të Kosovës në Prishtine menaxhohet nga një staf profesional  dhe me eksperience të gjatë në nivel nacional dhe ndërkombëtar.
 

Strukturat  menaxhuese të Qendrës  për  trajnime dhe zhvillim professional të Kolegjit “Europian i Kosovës” janë:

- Drejtori i Qendrës për trajnime dhe sherbime professionale.
- Shefat e sektorëve sipas fushave të trajnimit.
- Stafi i trajnerëve  dhe ekspertëve vendore dhe nderkombetare.
 

Fushat e trajnimeve te Qendres per trajnime dhe sherbime professionale:
-Trajnime në fushën ekonomike.
-Trajnime në fushën juridike.
-Trajnime në fushën e administrates së përgjithëshme.
-Trajnime në fushën e teknologjis informative.
-Trajnime në fushën e sigurisë publike.
-Trajnime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në punë.
-Trajnime në fushën e burimeve njerëzore.
-Trajnime në fushën e çështjeve komunale.
-Trajnime në fushën e mbrojtjes së ambinetit.
-Trajnime në fushën e intergimeve evropiane dhe BE-së.
-Trajnime në fushen e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore.
-Kurse në fushën e gjuhëve të huaja.
-Qendrat e gjuhëve te huaja .
-Qendra e gjuhes angleze “ PEARSON Testing Center ”.
-Qendra e gjuhës gjermane.
-Qendra e gjuhës shqipe.