ECK-Business Incubator

Inkubatori është pjesë themelore e Kolegjit Europian të Kosovës, i cili siguron një mjedis adekuat për

komercializimin e ideve të realizueshme të biznesit dhe ofron një zhvillim si dhe transparencë të lartë

në treg, si për kompani të reja, ashtu edhe për ato ekzistuese në Kosovë dhe jashtë saj. Inkubatori

ofron këto shërbime:
 

- Zhvillimin profesional të bizneseve.

- Hulumtime komerciale.

- Ekspertiza profesionale .

- Konsultime profesionale.

- Shërbime të tjera profesionale.

- Vizita studimore për komunitetin e biznesit.
 

kontakti : incubator@eck-edu.org