Mundësi punësimi në Kolegjin Europian të Kosovës: Zyrtare për çështje administrative dhe studentore

 

 KONKURS

 

Departamenti për Administratë i ECK
POZITA:
Zyrtare për çështje administrative dhe studentore .
Mardhënie e rregullt pune (2 pozita)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Kryen punët administrative lidhur me çështjet studentore që i përkasin Kolegjit Europian të Kosovës .
2. Mban databazën e të dhënave të studentëve brenda Kolegjit Europian të Kosovës .
3. Ndërmerr veprimet e nevojshme për të siguruar që të gjitha punët administrative lidhur me çështjet studentore të realizohen në mënyrë efektive dhe efikase.

Kushtet e kërkuara:
-Pregaditja e lartë universitare (e deshirueshme /jo obligative),
- Dëshmia për aftësi kompjterike (MS Office).
-Njohja e gjuhës angleze, niveli (B2)
-Përvoja e punës në administratë (e deshirueshme),
- Aftësi të zhvilluara komunikimi (obligative).
Dokumentet për aplikim:
- CV–ja e aplikantit (Foto e bashkangjitur në CV)
- Diploma e Fakultetit të përfunduar (E Skenuar)
- Dëshmi e Gjuhës Angleze (E Skenuar)

Afati i aplikimit: 21/03/2016 deri me datë 27/03/2016

Të gjithë kandidatët e interesuar për aplikim, luten që të dërgojnë CV-të së bashku me dokumentet për aplikim në email adresën work@eck-edu.org, jo më larg se 27 mars 2016 me subject : Aplikim për pozitën Zyrtare për cështje administrative dhe studentore