Kalendari Akademik

Viti akademik në Kolegjin Europian të Kosovës fillon me 1 tetor të vitit kalenderik dhe përfundon me 31 maj të vitit vijues, i ndarë në dy semestra : dimëror dhe veror.


FILLIMI I VITIT AKADEMIK : 1 Tetor
SEMESTRI DIMËROR : 1 Tetor - 15 Janar
SEMESTRI VEROR : 15 Shkurt – 1 Qershor

REGJISTRIMI I VITIT DHE VERTETIMI I SEMESTRAVE

REGJISTRIMI I VITIT AKADEMIK : 1- 15 TETOR

Vërtetimi i semestrit dimëror ( semestri 1,3,5,7) : 15-20 Janar
Vërtetimi i semestrit veror ( semestri 2,4,6,8) : 1-5 Qershor
 

PARAQITJA E PROVIMEVE

Afati i Janarit : 15 - 19 Janar
Afati i Prillit : 1 - 4 Prill
Afati i Qershorit : 1 - 4 Qershor
Afati i Shtatorit: 20 - 30 Gusht
Afati i Nëntorit: 1 - 5 Nëntor


AFATET E PROVIMEVE

Afati i Janarit : 20 Janar - 15 Shkurt
Afati i Prillit : 10 – 30 Prill
Afati i Qershorit : 5- 30 Qershor
Afati i Shtatorit: 1 - 30 Shtator
Afati i Nëntorit: 10 - 30 Nëntor

- Lista e festave zyrtare shtetërore do të shpallet për çdo vit akademik, me shpallje të veçantë.