Parlamenti dhe klubet studentore

Parlamenti Studentor.

Parlamenti Studentor është një organizim perfaqesues i studenteve ne organet akademike te Kolegjit “Europian i Kosovës” dhe organizimin e jetes rinore studenteore mbrenda Kolegjit. Parlamenti studentor eshte i perbere nga perfaqesues te zgjedhur nga studentet e secilit program studimor. Ai organizon veprimtari, sherbime dhe kordinon aktivitetet e studenteve . Parlamenti studentor ka organet e tije dhe ushtron akativitetet e tije ne baze te Statutit te Parlamentit dhe te planit vjetor te aktiviteteve te tij.
Kontakti : studentsgov@eck-edu.org
 

Klubet studentore.

Në kuadër te Kolegjit Europian të Kosovës ushtrojnë veprimtarin e tyre edhe një numër i klubeve studentore të cilat në kordinim edhe me Parlamentin studentor zhvillojnë jetën akademike të studentëve.
- Klubi i hulumtuesve të rinje (KHR)
- Klubi i liderve të rinj ”European  Leaders”
- Klubi i Futbollit të vogel ” ECK”
- Klubi i studentëve vullnetarë për komunitetin (ECK Charity Club)
- Klubi kulturor i studentëve